alt
พ.จ.อ.ยงยุทธ  บุญประสพ 
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

ศูนย์รับเรื่องการทุจริต-คอรับชัน
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
  โทรศัพท์:  034-702129

รายละเอียด : ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามพระราชบัญญัติด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานภาครัฐ ทั้งราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น และโครงการประเทศไทยใสสะอาด และเพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง
     องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จึงได้จัดตั้งศูนย์หรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมขึ้น 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
    1.จัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็น โดยแต่งตั้งให้ นายจิรยุทธ์  บรรจงสุทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นผู้เปิด – ปิดตู้รับฟังความคิดเห็น ในเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาปฏิบัติราชการ
   2.แจ้งทางโทรศัพท์  สำนักงาน: 034-702129
    นายดนัย  ขจรผล (นายก อบต.): 080-1135985  นายเฉลิมศักดิ์  บุษบก (รองนายก อบต.): 087-5552484  พ.จ.ต.ถวัลย์  ลัดดาวัลย์(รองนายก อบต.): 089-9333385 พ.จ.อ. ยงยุทธ บุญประสพ  (ปลัด อบต.): 081-1208047
   3.เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ติดต่อได้ที่ www.kwaeom.go.th ลิงค์ที่ ศูนย์รับเรื่องการทุจริต-คอรับชัน
 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129