alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม   อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์:   034-702129
วัตถุประสงค์ 
            การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จึงต้องกำหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน
          1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้  ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้               
                   1.1 กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
                   1.2 กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
                   1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
                   1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
                   1.5 กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
          2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
          3. การใช้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต. ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง
 วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน
          1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี
                   (1) วัน เดือน ปี
                   (2) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์
                   (3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงาน อบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้
                   (4) ระบุ  พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
          2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือ เว็บไซต์ของ อบต.แควอ้อม
 เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
          1. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียนจริง   จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์
          2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้
          3. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน
 ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
                1.ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองที่ทำการ อบต.แควอ้อม  (ตามแบบพิมพ์/แบบฟอร์มร้องทุกข์)
                2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ อบต.แควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
                3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์ 034-702129
                4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน  Web Site www.kwaeom.go.th
                5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน  e-mail address : kwae-aom@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129