alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.แควอ้อม

PDF พิมพ์ อีเมล

ที่ตั้ง

 ตำบลแควอ้อม อยู่ห่างจากตัวอำเภออัมพวาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 5.5  กิโลเมตร

altalt

อาณาเขต

alt ทิศเหนือ
จรดตำบลบางสะแก ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำ ประโดงข้าง โรงขายข้าวสารไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองแควอ้อมสิ้นสุดที่แม่น้ำ แม่กลองปากคลองแควอ้อมรวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 1.7 กิโลเมตร
alt ทิศใต้
จรดตำบลสวนหลวง ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากปากคลองบางแค ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางคลองบางแคถึงคลองตาตั๋น ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองตาตั๋นถึงลำประโดง สวนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางลำประโดงสวนถึงคลองตาชูไปทางทิศตะวัน ตกตามกึ่งกลางคลองตาชูเข้าปลายคลองอ้อม สิ้นสุดที่ปลายคลองบางเชิงกรานบรรจบกับปลายคลองอ้อม รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 4.5 กิโลเมตร
alt ทิศตะวันตก
จรดตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากปลายคลองบางเชิงกรานบรรจบ กับปลายคลองอ้อม ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองบางเชิงกรานไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำประโดง ข้างโรงขายข้าวสารสิ้นสุดที่ปากลำปะโดงข้างโรงขายข้าวสารรวมระยะทาง ด้านทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร
alt ทิศตะวันออก
จรดตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแมน้ำแม่กลอง ปากคลองแนวเขตเริ่มจากแม่น้ำแม่กลองปากคลอง แควอ้อม ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางแม่น้ำแม่กลอง สิ้นสุดที่ปากคลองบางแค รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.6 กิโลเมตร
 

altalt

ภูมิประเทศ

  ตำบลแควอ้อม มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำเกษตรกรรม เกือบทุกชนิด มีแน่น้ำแม่กลองไหลผ่านและ มีคลองแควอ้อมเป็นแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร และเป็นทางคมนาคมทางน้ำ ซึ่งในปัจจุบันการคมนาคมทางบกได้เข้ามามี บทบาทมากขึ้นมีถนนตัดลาดยางและลูกรังเข้าหมู่บ้านมากขึ้น ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า ตำบลแควอ้อมเคยถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรของเรือค้าขายจากต่างประเทศระหว่างปาก แม่น้ำแม่กลองและเมืองคูบัว (จังหวัดราชบุรี ) ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในสมัยทราวดี บริเวณสองฝั่งริมน้ำมีการตั้งถิ่นฐานเป็บชุมชนมาแต่อดีต เคยมีศูนย์กลางการค้าขายดั้งเดิมที่เป๋นตลาดน้ำ เป็นเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น

 altalt

ประชากร / เนื้อที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 22  มิถุนายน  2565)

 ตำบลแควอ้อมมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,169 คน แยกเป็นชาย 1,019 คน หญิง 1,150 คน จำนวน 647 ครัวเรือน       องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมมีเนื้อที่ โดยประมาณ 4.83ตารางกิโลเมตรหรือ 3,018 ไร่
ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม เนื้อที่
ตร.กม. ไร่
 alt หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลองอ้อม 79 112 125 237 0.82 512
 alt หมู่ที่ 2 บ้านคลองอ้อม 44 72 91 163 0.32 200
 alt หมู่ที่3 บ้านปากคลองอ้อม 46 72 101 173 0.29 181
 alt หมู่ที่4 บ้านคลองบางเชิงกราน 77 103 126 229 0.52 325
 alt หมู่ที่5 บ้านบางเกาะ 117 216 217 433 0.54 337
 alt หมู่ที่6 บ้านปากน้ำ 81 154 162 316 0.35 219
 alt หมู่ที่7 บ้านบางแคใหญ่ 143 217 242 459 0.56 350
 alt หมู่ที่8 บ้านคลองบางแค 60 73 86 159 0.41 256
รวมทั้งสิ้น 647 1,019 1,150 2,169 3.86 2,380

อาชีพ
alt อาชีพหลัก คือ ทำสวนผลไม้ ได้แก่ ลิ้นจี่ ส้มโอ มะพร้าว
alt อาชีพรอง คือ รับจ้าง ค้าขาย
alt  alt

altalt

หน่วยธุรกิจในเขตอบต.
 altปั้มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง
altร้านค้าขายปลีกจำนวน 10 แห่ง
การศึกษา
 alt โรงเรียนประถมศึกษามี 2 แห่งคือ
 alt โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์)
alt โรงเรียนวัดบางเกาะเทพศักดิ์
alt ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านมี 8 แห่ง


altalt

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
alt วัดมี 4 แห่งคือ
  alt วัดบางแคใหญ่
  alt วัดบางแคน้อย
  alt วัดปากน้ำ
  alt วัดบางเกาะเทพศักดิ์
alt ศาลเจ้ามี 2 แห่ง อยู่ที่หมู่ 6 บ้านปากน้ำ และ หมู่ 7 บ้านบางแคใหญ่
alt โรงเจมี 1 แห่ง อยู่ที่หมู่ 7 บ้านบางแคใหญ่


altalt

สาธารณสุข
altโรงพยาบาลอัมพวา ขนาด 30 เตียง
altอัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


altalt

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
alt จุดตรวจมี 1 แห่ง คือ จุดตรวจตำบลแควอ้อม (หน้าโรงพยาบาลอัมพวา)
การคมนาคม
  alt ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย
  alt  ถนนหินคลุก จำนวน 5 สาย
  alt  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย
  alt  ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย
  alt  แผ่นปูนทางเดินเท้า จำนวน 10 สาย


altalt

การโทรคมนาคม
alt ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 4 แห่ง


altalt

การไฟฟ้า
  alt มีไฟฟ้าครบทั้ง 8 หมู่บ้าน


altalt

แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ
 มีจำนวน 10  สาย ได้แก่
alt  คลองอ้อม
alt  คลองบางเชิงกราน
alt  คลองบางแคใหญ่
alt  คลองแควอ้อม
alt  คลองบางเกาะ
alt  คลองยายชู
alt คลองบางศรีเพชร
alt คลองบางแคน้อย
alt คลองตาตั๋น
alt คลองยายชี


altalt

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน 7  แห่ง/ ระบบประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 7 แห่ง

หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร ระบบประปา แบบ ความจุหอถัง
(ลบ.ม.)
จำนวนที่ได้รับ/
ไม่ได้รับบริการ(ราย)
อปท. กปภ.
ได้รับ ไม่ได้รับ
1 79 237 1 แห่ง ไม่มี บาดาล 20 อปท. 67 / กปภ. 0 10
2 44 163 - มี ผิวดิน - อปท. 36 / กปภ. 5 (-1)
3 46 173 1 แห่ง มี ผิวดิน 20 อปท. 30 / กปภ. 9 8
4 77 229  1 แห่ง มี บาดาล 20 อปท. 68 / กปภ. 4 0
5 117 433 1 แห่ง มี บาดาล 20 อปท. 101 / กปภ. 12 (-2)
6 81 316 1 แห่ง มี ผิวดิน 20 อปท. 86 / กปภ. 1 (-5)
7 143 433  1 แห่ง มี ผิวดิน 20 อปท. 121 / กปภ. 8 11
8 60 159  1 แห่ง มี บาดาล 20 อปท. 44 / กปภ. 24 (-12)
รวม 647 2,169 7 แห่ง       อปท. 553 / กปภ. 63 9


ชีวิตความเป็นอยู่

  สภาพวิถีชีวิตของผู้คน แต่เดิมอาศัยลำคลองเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตยังคงมร่องรอยปรากฎให้เห็น อยู่ อาชีพหลักคือ เกษตรกรรทำสวนลิ้นจี่และส้มโอเป็นจำนวนมาก สวนมะพร้าวมีน้อยลง เริ่มมีกิจการบ้านพัก( โฮมสเตย์ ) เกิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชนอยู่อย่างเรียบง่าย ยังคงสภาพชุมชนชาวสวนริมน้ำและบรรยากาศของชุมชนชนบทริมน้ำค่อนข้างสมบูรณ์ เรียบง่ายกับธรรมชาติที่มีอยู่เป็นลำคลองที่มีวัดตั้งอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา และในปัจจุบันได้จัดให้เป็นสถานที่สำคัญ ซึ่งเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล

altalt


แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

alt วัดบางแคใหญ่ เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวตำบลแควอ้อมและใกล้เคียง และชมปฎิมากรรมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อุโบสถวิหารคต
alt วัดบางแคน้อย เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวตำบลแควอ้อมและใกล้เคียง และมีปฎิ มากรรมอุโบสถไม้สักแกะสลัก 3 มิติ
alt วัดปากน้ำ เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวตำบลแควอ้อมและใกล้เคียง นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม และชมปฎิมากรรมโมเสก วิหารพระพุทธไสยาสน์ และประดิษฐ์กรรมโมเสกวิหารพระนอน พระพุทธบาทสี่รอย
alt  วัดบางเกาะเทพศักดิ์ เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวตำบลแควอ้อม และใกล้เคียงนมัสการองค์อวโลกิเดศวรกวนอิม จิตรกรรม ฝาผนัง
alt  หุ่นกระบอก ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดผลงานที่ฝากไว้ให้กับคนรุ่น หลัง ผลงานของ ครูวงษ์ รวมสุข ซึ่งจะมีการแสดงที่อุทยาน ร.2 เนื่องจากพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จมาทุกปี
 alt ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ เป็นสถานที่อนุรักษ์แมวไทยสายพันธุ์แท้ ซึ่งเป็นสมบัติของชาติที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

altalt

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 ต้นลิ้นจี่ 200 ปี ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ คือ เป็นต้นกำเนิดของต้นลิ้นจี่ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีชื่อว่า "ค่อม" ซึ่งออกผลทุกปีและเป็นสถานที่สำคัญ คือ เป็นพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระพี่นางฯ ซึ่งได้เสด็จเยี่ยมชม

alt

altalt
 
alt ทิศเหนือ จรดตำบลบางสะแก ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำ ประโดงข้าง โรงขายข้าวสารไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองแควอ้อมสิ้นสุดที่แม่น้ำ แม่กลองปากคลองแควอ้อมรวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 1.7 กิโลเมตร
alt ทิศใต้ จรดตำบลสวนหลวง ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากปากคลองบางแค ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางคลองบางแคถึงคลองตาตั๋น ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองตาตั๋นถึงลำประโดง สวนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางลำประโดงสวนถึงคลองตาชูไปทางทิศตะวัน ตกตามกึ่งกลางคลองตาชูเข้าปลายคลองอ้อม สิ้นสุดที่ปลายคลองบางเชิงกรานบรรจบกับปลายคลองอ้อม รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 4.5 กิโลเมตร
alt ทิศตะวันตก จรดตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากปลายคลองบางเชิงกรานบรรจบ กับปลายคลองอ้อม ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองบางเชิงกรานไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำประโดง ข้างโรงขายข้าวสารสิ้นสุดที่ปากลำปะโดงข้างโรงขายข้าวสารรวมระยะทาง ด้านทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร
alt ทิศตะวันออก จรดตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแมน้ำแม่กลอง ปากคลองแนวเขตเริ่มจากแม่น้ำแม่กลองปากคลอง แควอ้อม ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางแม่น้ำแม่กลอง สิ้นสุดที่ปากคลองบางแค รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.6 กิโลเมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129