alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

ประวัติความเป็นมา อบต.แควอ้อม

ตำบล “แควอ้อม”เรียกชื่อตามพื้นที่ เป็นตำบลที่อยู่ติดลำน้ำแควอ้อม จึงเรียกชื่อตำบลนี้ว่า ตำบล “แควอ้อม” เดิมทีตำบลแควอ้อม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน คือ 
    หมู่บ้านที่ 1 บ้านปลายคลองอ้อม
    หมู่บ้านที่ 2 บ้านคลองอ้อม
    หมู่บ้านที่ 3 บ้านปากคลองอ้อม
    หมู่บ้านที่ 4 บ้านคลองเชิงกราน
    หมู่บ้านที่ 5 บ้านบางเกาะ
    และในสมัยนั้นหมู่บ้านหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ในปัจจุบัน เดิมคือ “ตำบลปากน้ำ” ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน ดังนี้ 
    หมู่บ้านปากน้ำ (ปัจจุบันคือหมูที่ 6)
    หมู่บ้านบ้านบางแคใหญ่ (ปัจจุบันคือหมู่ที่ 7) 
    หมู่บ้านบ้านคลองบางแค (ปัจจุบันคือหมู่ที่ 8)

alt

 ต่อมา ได้มีคำสั่งประกาศให้ตำบลปากน้ำรวมกับตำบลแควอ้อม เพื่อสะดวกในการปกครอง ในสมัย หมื่นสมบูรณ์ เป็นกำนันตำบลปากน้ำ และ ขุนวิบุญณัฐ วิบุญนัติพงศ์ เป็นกำนันตำบลแควอ้อม ทำให้ตำบลปากน้ำยุบรวมกันเป็นตำบลแควอ้อม จึงเพิ่มเป็น 8 หมู่บ้าน และขณะเดียวกัน หมื่นสมบูรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกำนันก็สิ้นสุดลงด้วย และกลับมาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลแควอ้อม และ  ขุนวิบุญณัฐ วิบุญนัติพงศ์ ก็ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลแควอ้อมเป็นต้นมา โดยปกครองหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน หลังจาก ขุนวิบุญณัฐ วิบุญนัติพงศ์ เสียชีวิตลง นายจวน บุญทวี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลแควอ้อม ให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลแควอ้อมเป็นคนที่ 2 เมื่อมีคำสั่งจากคณะปฏิวัติ สมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัต ตามระเบียบสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ประกาศให้ผู้ใหญ่บ้านต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 60 ปี ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในตำบล ทำให้ กำนันจวน บุญทวี พ้นจากตำแหน่งกำนันตำบลแควอ้อม นายปรีชา พุคคะบุตร ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลแควอ้อม เป็นคนที่ 3 และเป็นกำนันคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2516 ( จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2540 )
   จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นและปรับปรุงฐานะของสภาตำบลให้เป็นนิติบุคคลเพื่อให้สามารถบริหารการพัฒนาตำบลได้ด้วยตนเอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมา ซึ่งมีผลให้สภาตำบลแควอ้อมได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง วันที่ 29 ธันวาคม 2563) และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
    องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เมื่อ ปี พ.ศ. 2539  จะเรียกว่า สภาตำบลแควอ้อม โดยมีกำนันตำบลแควอ้อม ในสมัยนั้น คือ กำนันปรีชา พุคคะบุตร เป็นประธานกรรมการบริหารสภาตำบลแควอ้อม โดยตำแหน่ง มีสมาชิกหมู่ละ 2 คน โดยยังไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อกำนันปรีชา พุคคะบุตร พ้นตำแหน่ง นายเฉลิมศักดิ์ บุษบก ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลแควอ้อม เป็นคนที่ 4 
    เมื่อ พ.ศ. 2543 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ โดยเปลี่ยนจาก ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารสภาตำบล ซึ่งกำนันเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งนั้น เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการลงคะแนนเสียงมติเลือกจากสมาชิกสภา โดยให้สมาชิกสภาตำบลของแต่ละหมู่บ้าน ลงคะแนนเลือก ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมี ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จำนวน 2 คน คือ
   
1. นายชัยยันต์ เจียมศิริ
    2
. นายดนัย   ขจรผล
    ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ปี พ.ศ.2547 โดยเปลี่ยนตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ซึ่งระเบียบนี้ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ครั้งแรกเมื่อวันที่  31 กรกฎาคม   พ.ศ.2548 และมีรายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ดังนี้
    1. นายดนัย ขจรผล ดำรงตำแหน่งวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548 – วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
    2. นายดนัย ขจรผล ดำรงตำแหน่งวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552 – วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556
    3. นายดนัย ขจรผล ดำรงตำแหน่งวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน

 alt     alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129