เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

ประวัติความเป็นมา อบต.แควอ้อม

ตำบล “แควอ้อม”เรียกชื่อตามพื้นที่ เป็นตำบลที่อยู่ติดลำน้ำแควอ้อม จึงเรียกชื่อตำบลนี้ว่า ตำบล “แควอ้อม” เดิมทีตำบลแควอ้อม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน คือ 
    หมู่บ้านที่ 1 บ้านปลายคลองอ้อม
    หมู่บ้านที่ 2 บ้านคลองอ้อม
    หมู่บ้านที่ 3 บ้านปากคลองอ้อม
    หมู่บ้านที่ 4 บ้านคลองเชิงกราน
    หมู่บ้านที่ 5 บ้านบางเกาะ
    และในสมัยนั้นหมู่บ้านหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ในปัจจุบัน เดิมคือ “ตำบลปากน้ำ” ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน ดังนี้ 
    หมู่บ้านปากน้ำ (ปัจจุบันคือหมูที่ 6)
    หมู่บ้านบ้านบางแคใหญ่ (ปัจจุบันคือหมู่ที่ 7) 
    หมู่บ้านบ้านคลองบางแค (ปัจจุบันคือหมู่ที่ 8)

alt

 ต่อมา ได้มีคำสั่งประกาศให้ตำบลปากน้ำรวมกับตำบลแควอ้อม เพื่อสะดวกในการปกครอง ในสมัย หมื่นสมบูรณ์ เป็นกำนันตำบลปากน้ำ และ ขุนวิบุญณัฐ วิบุญนัติพงศ์ เป็นกำนันตำบลแควอ้อม ทำให้ตำบลปากน้ำยุบรวมกันเป็นตำบลแควอ้อม จึงเพิ่มเป็น 8 หมู่บ้าน และขณะเดียวกัน หมื่นสมบูรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกำนันก็สิ้นสุดลงด้วย และกลับมาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลแควอ้อม และ  ขุนวิบุญณัฐ วิบุญนัติพงศ์ ก็ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลแควอ้อมเป็นต้นมา โดยปกครองหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน หลังจาก ขุนวิบุญณัฐ วิบุญนัติพงศ์ เสียชีวิตลง นายจวน บุญทวี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลแควอ้อม ให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลแควอ้อมเป็นคนที่ 2 เมื่อมีคำสั่งจากคณะปฏิวัติ สมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัต ตามระเบียบสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ประกาศให้ผู้ใหญ่บ้านต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 60 ปี ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในตำบล ทำให้ กำนันจวน บุญทวี พ้นจากตำแหน่งกำนันตำบลแควอ้อม นายปรีชา พุคคะบุตร ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลแควอ้อม เป็นคนที่ 3 และเป็นกำนันคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2516 ( จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2540 )
   จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นและปรับปรุงฐานะของสภาตำบลให้เป็นนิติบุคคลเพื่อให้สามารถบริหารการพัฒนาตำบลได้ด้วยตนเอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมา ซึ่งมีผลให้สภาตำบลแควอ้อมได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
    องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เมื่อ ปี พ.ศ. 2539  จะเรียกว่า สภาตำบลแควอ้อม โดยมีกำนันตำบลแควอ้อม ในสมัยนั้น คือ กำนันปรีชา พุคคะบุตร เป็นประธานกรรมการบริหารสภาตำบลแควอ้อม โดยตำแหน่ง มีสมาชิกหมู่ละ 2คน โดยยังไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อกำนันปรีชา พุคคะบุตร  พ้นตำแหน่ง นายเฉลิมศักดิ์ บุษบก ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลแควอ้อม เป็นคนที่ 4 
    เมื่อ พ.ศ. 2543 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ โดยเปลี่ยนจาก ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารสภาตำบล ซึ่งกำนันเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งนั้น เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการลงคะแนนเสียงมติเลือกจากสมาชิกสภา โดยให้สมาชิกสภาตำบลของแต่ละหมู่บ้าน ลงคะแนนเลือก ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมี ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จำนวน 2 คน คือ
   
1. นายชัยยันต์ เจียมศิริ
    2
. นายดนัย   ขจรผล
    ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ปี พ.ศ.2547 โดยเปลี่ยนตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง  ซึ่งระเบียบนี้ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ครั้งแรกเมื่อวันที่  31 กรกฎาคม   พ.ศ.2548 และมีรายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ดังนี้
    1. นายดนัย ขจรผล ดำรงตำแหน่งวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548 – วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
    2. นายดนัย ขจรผล ดำรงตำแหน่งวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552 – วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556
    3. นายดนัย ขจรผล ดำรงตำแหน่งวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน

 alt     alt

 

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแควอ้อม

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129