alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ที่มาลงทะเบียนรายเดือน)

Attachments:
Download this file (088 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ต.ค 63).pdf)088 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ต.ค 63).pdf[ ]39 Kb
Download this file (089 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ก.ย. 63).pdf)089 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ก.ย. 63).pdf[ ]50 Kb
Download this file (090 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ส.ค. 63).pdf)090 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ส.ค. 63).pdf[ ]43 Kb
Download this file (091 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ก.ค. 63 เพิ่มเ)091 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ก.ค. 63 เพิ่มเ[ ]40 Kb
Download this file (091 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ก.ค. 63).pdf)091 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ก.ค. 63).pdf[ ]52 Kb
Download this file (092 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน มิ.ย. 63).pdf)092 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน มิ.ย. 63).pdf[ ]45 Kb
Download this file (093 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน พ.ค. 63).pdf)093 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน พ.ค. 63).pdf[ ]137 Kb
Download this file (094 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน เม.ย. 63).pdf)094 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน เม.ย. 63).pdf[ ]135 Kb
Download this file (095 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน มี.ค. 63).pdf)095 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน มี.ค. 63).pdf[ ]75 Kb
Download this file (096 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ก.พ. 63).pdf)096 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ก.พ. 63).pdf[ ]76 Kb
Download this file (097 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ม.ค. 63).pdf)097 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ม.ค. 63).pdf[ ]283 Kb
Download this file (098 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน พ.ย. 62).pdf)098 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน พ.ย. 62).pdf[ ]157 Kb
Download this file (099 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ต.ต. 62).pdf)099 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ต.ต. 62).pdf[ ]210 Kb
 

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ที่มาลงทะเบียนรายเดือน)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563

1

Attachments:
Download this file (089 ประกาศ รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf)089 ประกาศ รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf[ ]137 Kb
Download this file (090 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน พ.ย. 2563).pdf)090 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน พ.ย. 2563).pdf[ ]170 Kb
Download this file (091 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf)091 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf[ ]231 Kb
Download this file (092 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน ก.ย.2562).pdf)092 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน ก.ย.2562).pdf[ ]231 Kb
Download this file (093 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน ส.ค.2562).pdf)093 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน ส.ค.2562).pdf[ ]202 Kb
Download this file (094 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน มิ.ย.2562).pdf.)094 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน มิ.ย.2562).pdf.[ ]189 Kb
Download this file (095 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน พ.ค.2562).pdf)095 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน พ.ค.2562).pdf[ ]129 Kb
Download this file (096 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน เม.ย.2562).pdf)096 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน เม.ย.2562).pdf[ ]143 Kb
Download this file (097 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563 (ลงทะเบียน มี.ค. 62).pdf)097 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563 (ลงทะเบียน มี.ค. 62).pdf[ ]175 Kb
Download this file (098 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563 (ลงทะเบียน กุมภาพันธ์ 256)098 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563 (ลงทะเบียน กุมภาพันธ์ 256[ ]171 Kb
Download this file (099 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563 (ลงทะเบียน มกราคม 2562).p)099 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563 (ลงทะเบียน มกราคม 2562).p[ ]563 Kb
Download this file (100 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน พ.ย. 2561).pdf.)100 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563(ลงทะเบียน พ.ย. 2561).pdf.[ ]407 Kb
 

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพและอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Attachments:
Download this file (88 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน ต.ค. 2561).pdf)88 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน ต.ค. 2561).pdf[ ]146 Kb
Download this file (89 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf)89 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf[ ]6090 Kb
Download this file (90 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน ก.ย. 2561).pdf)90 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน ก.ย. 2561).pdf[ ]198 Kb
Download this file (90 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน ก.ย. 2561-เพิ่มเ)90 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน ก.ย. 2561-เพิ่มเ[ ]114 Kb
Download this file (91 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน ส.ค. 2561).pdf)91 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน ส.ค. 2561).pdf[ ]167 Kb
Download this file (92 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน มิ.ย. 2561).pdf)92 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน มิ.ย. 2561).pdf[ ]177 Kb
Download this file (93 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน พ.ค.2561).pdf)93 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน พ.ค.2561).pdf[ ]219 Kb
Download this file (94 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน เม.ย.2561).pdf)94 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน เม.ย.2561).pdf[ ]208 Kb
Download this file (95 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน มี.ค.2561).pdf)95 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน มี.ค.2561).pdf[ ]199 Kb
Download this file (96 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน ก.พ.2561).pdf)96 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2562(ลงทะเบียน ก.พ.2561).pdf[ ]223 Kb
 


 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129