alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพและอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ

Attachments:
Download this file (065 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ(2567).pdf)065 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ(2567).pdf[ ]1341 Kb
Download this file (066 ประกาศ  รายชื่อรับเงินผู้พิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf)066 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf[ ]1429 Kb
Download this file (067 ประกาศ  รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลงทะเบียน ก.ค.65).pdf)067 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลงทะเบียน ก.ค.65).pdf[ ]721 Kb
Download this file (068 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน มี.ค.64).pdf)068 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน มี.ค.64).pdf[ ]165 Kb
Download this file (069 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ก.พ.64).pdf)069 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ก.พ.64).pdf[ ]154 Kb
Download this file (070 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ม.ค.64).pdf)070 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ม.ค.64).pdf[ ]166 Kb
Download this file (071 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน พ.ย.63).pdf)071 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน พ.ย.63).pdf[ ]151 Kb
Download this file (072 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ต.ค.63).pdf)072 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียน ต.ค.63).pdf[ ]97 Kb
Download this file (073 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อรับเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf)073 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อรับเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf[ ]318 Kb
Download this file (074 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน ส.ค.63).pdf)074 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน ส.ค.63).pdf[ ]38 Kb
Download this file (075 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน มิ.ย.63).pdf)075 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน มิ.ย.63).pdf[ ]43 Kb
Download this file (076 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน พ.ค.63).pdf)076 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน พ.ค.63).pdf[ ]132 Kb
Download this file (077 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน เม.ย.63).pdf)077 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน เม.ย.63).pdf[ ]147 Kb
Download this file (078 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน มี.ค.63).pdf)078 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน มี.ค.63).pdf[ ]88 Kb
Download this file (079 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน ก.พ.63).pdf)079 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน ก.พ.63).pdf[ ]97 Kb
Download this file (080 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน ม.ค.63).pdf)080 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน ม.ค.63).pdf[ ]266 Kb
Download this file (081 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน ธ.ค.62).pdf)081 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน ธ.ค.62).pdf[ ]120 Kb
Download this file (082 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน พ.ย.62).pdf)082 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน พ.ย.62).pdf[ ]134 Kb
Download this file (083 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน ต.ค.62).pdf)083 ประกาศ รายชื่อรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ลงทะเบียน ต.ค.62).pdf[ ]158 Kb
Download this file (084 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อรับเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf)084 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อรับเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf[ ]159 Kb
Download this file (085 รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562(กันยายน 2562).pdf)085 รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562(กันยายน 2562).pdf[ ]185 Kb
Download this file (086 รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562(สิงหาคม 2562).pdf.pdf)086 รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562(สิงหาคม 2562).pdf.pdf[ ]190 Kb
Download this file (087 รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562( มิถุนายน 2562).pdf.pdf)087 รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562( มิถุนายน 2562).pdf.pdf[ ]160 Kb
Download this file (088 รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562( พฤษภาคม 2562).pdf.pdf)088 รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562( พฤษภาคม 2562).pdf.pdf[ ]156 Kb
Download this file (089 รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562( เมษายน 2562).pdf)089 รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562( เมษายน 2562).pdf[ ]195 Kb
Download this file (090 รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562( มีนาคม 2562).pdf)090 รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562( มีนาคม 2562).pdf[ ]129 Kb
Download this file (091 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562 (ธันวาคม2561-1).pdf)091 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562 (ธันวาคม2561-1).pdf[ ]188 Kb
Download this file (092 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562 (ธันวาคม2561).pdf)092 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562 (ธันวาคม2561).pdf[ ]126 Kb
Download this file (093 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561).pdf)093 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561).pdf[ ]146 Kb
Download this file (094 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) สิงหาคม 256)094 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) สิงหาคม 256[ ]142 Kb
Download this file (095 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) สิงหาคม 256)095 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) สิงหาคม 256[ ]130 Kb
Download this file (096 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) กรกฎาคม 256)096 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) กรกฎาคม 256[ ]138 Kb
Download this file (097 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) มิถุนายน 25)097 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) มิถุนายน 25[ ]116 Kb
Download this file (098 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) มิถุนายน 25)098 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) มิถุนายน 25[ ]110 Kb
Download this file (099 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ลงทะเบียน เ)099 ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ลงทะเบียน เ[ ]137 Kb
Download this file (ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ลงทะเบียน เดือน)ประกาศ รายชื่อผู้รับเงินความพิการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ลงทะเบียน เดือน[ ]118 Kb
Download this file (ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่สิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ.pdf)ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่สิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ.pdf[ ]175 Kb
Download this file (ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้พิการรายใหม่ ปีงบประมาณ 2561 (หลังลงทะเบียนแล้ว เมื่อ พ.)ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้พิการรายใหม่ ปีงบประมาณ 2561 (หลังลงทะเบียนแล้ว เมื่อ พ.[ ]120 Kb
 


 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129