เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

สถานที่สำคัญ และผลิตภัณฑ์ตำบลแควอ้อม
ลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการปีงบประมาณ ๒๕๖๑

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:31 น.

 

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปภาพสูงอายุผู้พิการ

ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. จัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  ซึ่งเป็นผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โดยเป็นผู้เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2500 และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาหรือทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตองค์บริหารส่วนตำบลแควอ้อม สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้

          2.1 มีสัญชาติไทย

          2.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมตามทะเบียนบ้าน

          2.3 มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ บำนาญพิเศษ เบี้ยหวัด  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

          สำหรับผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ  ทัณฑสถานหรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์  ให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำ  ผู้อำนวยการทัณฑสถาน  หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมาย  นำคำขอลงทะเบียนและนำมายื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม 

3.ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ภายในเดือนพฤศจิกายน  ตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559  ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม  โดยมีหลักฐานดังนี้

3.1 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1ฉบับ

3.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ขอความร่วมมือ ออมสิน  ธนาคาร ธกส. ธนาคาร กรุงไทย  ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมสำเนา  1 ฉบับ  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

3.4 ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นแทนได้

3.5 สามารถรับเงินได้ 3 ช่องทาง  มารับด้วยตนเอง  มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน  โอนเข้าบัญชีธนาคาร

4.ท่านที่มาลงทะเบียน  จะได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

 

          กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ภายในวันที่ 1 ถึง วันที่ 10 ของเดือนตามที่อบต.กำหนด (ตามความเหมาะสม)

 

 

ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปภาพผู้พิการ ภาพการ์ตูน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน

          1  มีสัญชาติไทย

          2  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

          3  มีบัตรผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพคนพิการ

          4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารหลักฐานขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ      

  1. บัตรประจำตัวของผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพคนพิการ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
  2. ทะเบียนบ้านของผู้พิการ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ขอความร่วมมือเป็น ธนาคาร ออมสิน  ธนาคาร ธกส. ธนาคาร กรุงไทย ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการผ่านธนาคาร
  4. ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลหรือผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
  5. สามารถมาลงทะเบียนได้ทุกวัน(ในวันและเวลาราชการ)
  6. สามารถมารับเงินได้ในเดือนถัดไปหลังจากมาลงทะเบียน
  7. สามารถรับเงินได้ 3 ช่องทาง  มารับด้วยตนเอง  มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน  โอนเข้าบัญชีธนาคาร

 

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ภายในวันที่ 1 ถึง วันที่ 10 ของเดือนตามที่อบต.กำหนด (ตามความเหมาะสม)

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:02 น.
 

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการวางแผ่นพื้น คสล. หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลแควอ้อม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 10:56 น.

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการวางแผ่นพื้น คสล. หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลแควอ้อม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 10:37 น.
 

แผนภูมิการลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 12:00 น.

แผนภูมิการลดขั้ตอนและระยะเวลาดำเนินงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:49 น.
 

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:42 น.

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ขอเชิญพสกนิกรชาวสมุทรสงครามและใกล้เคียง

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการเสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานเพลิงศพ นายณรงค์  แก้วอ่อน  อายุ 70 ปี

ผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการขับร้องดนตรีไทย    ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559

เวลา 15.00 น. ณ เมรุวัดบางเกาะเทพศักดิ์  ม.5 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:54 น.
 

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 15:49 น.
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
alt
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 034-702129  

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ  2560

1. มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
2. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน  วันที่  1  ตุลาคม  2499  และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
กรณีไม่ปรากฏวันที่  เดือนเกิด ในทะเบียนบ้าน  ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่  1  มกราคม  ของปีนั้น
3. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  
เงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ   ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  
ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
จัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบฯ
4.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
ข้าราชการการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นทุกรูปแบบ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

ขั้นตอนการยื่นคำขอ 

              ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป
ลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
ผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน            จำนวน    1   ชุด  
2. สำเนาทะเบียนบ้าน               จำนวน    1   ชุด  
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก      จำนวน    1  ชุด  (กรณีประสงค์จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร) 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนผู้สูงอายุ
               กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถทำหนังสือมอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่น (ญาติ) ไปยื่นแทนได้ โดยให้แนบสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ยื่นแทนด้วย

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

            ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559  เป็นต้นไป
(ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)  ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยจะจ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้
               อายุ  60-69    ปี      จะได้รับเบี้ยฯ   เดือนละ     600   บาท
               อายุ  70-79    ปี     จะได้รับเบี้ยฯ    เดือนละ     700   บาท
               อายุ  80-89    ปี     จะได้รับเบี้ยฯ    เดือนละ     800   บาท 
               อายุ  90 ปี ขึ้นไป     จะได้รับเบี้ยฯ    เดือนละ  1,000   บาท
 
 
 

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ  
2560
 

           การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
ตั้งแต่วันที่ 1– 30 พฤศจิกายน 2558  
 เวลา 08.30-16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมหรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 034-702129  

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในปีงบประมาณ  2560
1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลแควอ้อมและไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
2. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
4. มีสัญชาติไทย

ขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้พิการ 
         การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ซึ่งรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ให้คนพิการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปีงบประมาณถัดไปต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมมีหลักฐานดังนี้
1.  สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ                            จำนวน   1  ชุด
2.  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ/สมุดคนพิการ         จำนวน   1  ชุด
3.  สมุดบัญชีเงินฝาก                                         จำนวน   1  ชุด
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ

          กรณีผู้พิการไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถทำหนังสือมอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่น (ผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่)  ไปยื่นแทนได้  โดยให้แนบสำเนาบัตรประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นแทนด้วย

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

       ผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ  รายละ 800  บาท/เดือน  
เริ่มรับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559  เป็นต้นไป   (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

หมายเหตุ 
      1. ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตตำบลแควอ้อม
แล้วยังไม่มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยกับองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
ให้มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม   ตามกำหนดเวลา     
 ที่เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 
      2.  ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
จะได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2560  ซึ่งจะได้รับเบี้ยยังชีพเริ่มเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 15:54 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 7

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแควอ้อม

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129