alt
พ.จ.อ.ยงยุทธ  บุญประสพ 
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

สถานที่สำคัญ และผลิตภัณฑ์ตำบลแควอ้อม
ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันศุกร์ที่ 03 มีนาคม 2017 เวลา 00:00 น.

ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม 2017 เวลา 09:48 น.
 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือก พนง.ส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับ ผู้บริหารของ อบต.แควอ้อม(ผู้อำนวยการกองช่าง)

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:01 น.

ประกาศ รับสมัครคัดเลือก พนง.ส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับ ผู้บริหารของ อบต.แควอ้อม(ผู้อำนวยการกองช่าง)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:27 น.
 

ลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการปีงบประมาณ ๒๕๖๑

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:31 น.

 

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปภาพสูงอายุผู้พิการ

ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. จัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  ซึ่งเป็นผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โดยเป็นผู้เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2500 และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาหรือทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตองค์บริหารส่วนตำบลแควอ้อม สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้

          2.1 มีสัญชาติไทย

          2.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมตามทะเบียนบ้าน

          2.3 มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ บำนาญพิเศษ เบี้ยหวัด  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

          สำหรับผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ  ทัณฑสถานหรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์  ให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำ  ผู้อำนวยการทัณฑสถาน  หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมาย  นำคำขอลงทะเบียนและนำมายื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม 

3.ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ภายในเดือนพฤศจิกายน  ตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559  ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม  โดยมีหลักฐานดังนี้

3.1 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1ฉบับ

3.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ขอความร่วมมือ ออมสิน  ธนาคาร ธกส. ธนาคาร กรุงไทย  ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมสำเนา  1 ฉบับ  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

3.4 ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นแทนได้

3.5 สามารถรับเงินได้ 3 ช่องทาง  มารับด้วยตนเอง  มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน  โอนเข้าบัญชีธนาคาร

4.ท่านที่มาลงทะเบียน  จะได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

 

          กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ภายในวันที่ 1 ถึง วันที่ 10 ของเดือนตามที่อบต.กำหนด (ตามความเหมาะสม)

 

 

ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปภาพผู้พิการ ภาพการ์ตูน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน

          1  มีสัญชาติไทย

          2  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

          3  มีบัตรผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพคนพิการ

          4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารหลักฐานขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ      

  1. บัตรประจำตัวของผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพคนพิการ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
  2. ทะเบียนบ้านของผู้พิการ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ขอความร่วมมือเป็น ธนาคาร ออมสิน  ธนาคาร ธกส. ธนาคาร กรุงไทย ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการผ่านธนาคาร
  4. ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลหรือผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
  5. สามารถมาลงทะเบียนได้ทุกวัน(ในวันและเวลาราชการ)
  6. สามารถมารับเงินได้ในเดือนถัดไปหลังจากมาลงทะเบียน
  7. สามารถรับเงินได้ 3 ช่องทาง  มารับด้วยตนเอง  มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน  โอนเข้าบัญชีธนาคาร

 

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ภายในวันที่ 1 ถึง วันที่ 10 ของเดือนตามที่อบต.กำหนด (ตามความเหมาะสม)

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:02 น.
 

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการวางแผ่นพื้น คสล. หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลแควอ้อม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 10:56 น.

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการวางแผ่นพื้น คสล. หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลแควอ้อม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 10:37 น.
 

แผนภูมิการลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 12:00 น.

แผนภูมิการลดขั้ตอนและระยะเวลาดำเนินงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:49 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 12

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129