alt
พ.จ.อ.ยงยุทธ  บุญประสพ 
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

สถานที่สำคัญ และผลิตภัณฑ์ตำบลแควอ้อม
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:42 น.

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ขอเชิญพสกนิกรชาวสมุทรสงครามและใกล้เคียง

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการเสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานเพลิงศพ นายณรงค์  แก้วอ่อน  อายุ 70 ปี

ผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการขับร้องดนตรีไทย    ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559

เวลา 15.00 น. ณ เมรุวัดบางเกาะเทพศักดิ์  ม.5 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:54 น.
 

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 15:49 น.
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
alt
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 034-702129  

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ  2560

1. มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
2. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน  วันที่  1  ตุลาคม  2499  และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
กรณีไม่ปรากฏวันที่  เดือนเกิด ในทะเบียนบ้าน  ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่  1  มกราคม  ของปีนั้น
3. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  
เงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ   ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  
ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
จัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบฯ
4.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
ข้าราชการการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นทุกรูปแบบ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

ขั้นตอนการยื่นคำขอ 

              ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป
ลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
ผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน            จำนวน    1   ชุด  
2. สำเนาทะเบียนบ้าน               จำนวน    1   ชุด  
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก      จำนวน    1  ชุด  (กรณีประสงค์จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร) 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนผู้สูงอายุ
               กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถทำหนังสือมอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่น (ญาติ) ไปยื่นแทนได้ โดยให้แนบสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ยื่นแทนด้วย

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

            ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559  เป็นต้นไป
(ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)  ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยจะจ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้
               อายุ  60-69    ปี      จะได้รับเบี้ยฯ   เดือนละ     600   บาท
               อายุ  70-79    ปี     จะได้รับเบี้ยฯ    เดือนละ     700   บาท
               อายุ  80-89    ปี     จะได้รับเบี้ยฯ    เดือนละ     800   บาท 
               อายุ  90 ปี ขึ้นไป     จะได้รับเบี้ยฯ    เดือนละ  1,000   บาท
 
 
 

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ  
2560
 

           การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
ตั้งแต่วันที่ 1– 30 พฤศจิกายน 2558  
 เวลา 08.30-16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมหรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 034-702129  

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในปีงบประมาณ  2560
1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลแควอ้อมและไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
2. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
4. มีสัญชาติไทย

ขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้พิการ 
         การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ซึ่งรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ให้คนพิการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปีงบประมาณถัดไปต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมมีหลักฐานดังนี้
1.  สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ                            จำนวน   1  ชุด
2.  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ/สมุดคนพิการ         จำนวน   1  ชุด
3.  สมุดบัญชีเงินฝาก                                         จำนวน   1  ชุด
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ

          กรณีผู้พิการไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถทำหนังสือมอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่น (ผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่)  ไปยื่นแทนได้  โดยให้แนบสำเนาบัตรประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นแทนด้วย

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

       ผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ  รายละ 800  บาท/เดือน  
เริ่มรับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559  เป็นต้นไป   (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

หมายเหตุ 
      1. ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตตำบลแควอ้อม
แล้วยังไม่มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยกับองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
ให้มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม   ตามกำหนดเวลา     
 ที่เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 
      2.  ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
จะได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2560  ซึ่งจะได้รับเบี้ยยังชีพเริ่มเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 15:54 น.
 

ประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2559

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 15:42 น.
ประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2559
 alt
Attachments:
Download this file (Babyg1.pdf)Babyg1.pdf[ ]365 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 15:54 น.
 

ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2558

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2015 เวลา 12:50 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อ.อัมพวา
เชิญร่วมหน่วยงานรัฐ องค์กรประชาชน สถานศึกษา นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และพสกนิกรทุกท่าน
เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
วันที่ 12 สิงหาคม 2558  ณ  ลานเอนกประสงค์วัดบางเกาะเทพศักดิ์
alt
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2015 เวลา 12:59 น.
 

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย แควอ้อม    วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:37 น.

 
alt
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

Organization)  รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 26 ประเทศ พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,356 ราย เสียชีวิต 484 ราย

     ส่วนในประเทศเกาหลีใต้ รายงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 182 ราย เสียชีวิต 32 รายโดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางไปประเทศจีน 1 ราย

     ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 รวมแล้ว ผู้ป่วย 1,355 ราย เสียชีวิต 521 ราย โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 26 ประเทศ ดังนี้ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน โอมาน คูเวต อียิปต์ เยเมน เลบานอน อิหร่าน ตุรกี อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ เนเธอร์แลนด์ ออสเตเรีย ตูนีเซีย แอลจีเรีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีน และไทย

     สถานการณ์ในประเทศไทย ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558 กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จำนวน 1 ราย เป็นชายชาวตะวันออกกลาง เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด วันนี้ (28 มิถุนายน) ผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับ รับประทานอาหารได้ และรับการรักษาอยู่ห้องแยกโรค ส่วนผู้สัมผัสที่เป็นญาติ 3 คน อาการปกติ ทั้งนี้มีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด และมีการใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายโรคอย่างสูงสุด ประเทศไทยได้มีระบบเฝ้าระวัง ตรวจจับโรคดังกล่าวอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง

     โดยข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2558 ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม และจากการเฝ้าระวัง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 28 มิถุนายน 2558 มีผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยและมีอาการสงสัยอยู่ในเกณฑ์การสอบสวนโรค รวม 110 ราย ในจำนวนนี้ กลับจากเกาหลีใต้ 64 ราย จากตะวันกลาง 46 ราย ทุกรายผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

ข้อมูลเพิ่มเติม
กรมควบคุมโรค  
http://www.ddc.moph.go.th/index.php    http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/node/271
 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:51 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 11

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129