alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์การรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

        การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้”  โดยอาศัยกระบวนการ      “การจัดการความรู้”  ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่วนราชการ   ต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้  เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง  เป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล  ตามยุทธศาสตร์โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้น  ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
      1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
      2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น
      3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ         
      4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
       แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺฎิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล ดังนี้

      - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
      - ประกาศมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
      - กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
      - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
      - ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
      - นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
      - แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

     แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
     - คู่มือการสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล
     - คู่มืองานสารบรรณ
     - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
     - คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
     - คู่มือการจัดทำงบประมาณ
     - คู่มือการปฏิบัติงานกองทุกหลักประกันสุขภาพ
     - คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     - คู่มือปฏิบัติงานความรับผิดทางละเมิด
     - ตัวอย่างคำสั่งบริหารงานบุคคล


     องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

     1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร
         - แผนพัฒนาบุคลากร

     2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
         - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
         - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129