alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment : ITA)

ประจำปี พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
--> ข้อมูลพื้นฐาน
    o1 โครงสร้างหน่วยงาน
      o2 ข้อมูลผู้บริหาร
    o3 อำนาจหน้าที่
          อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
          อำนาจหน้าที่ของนายก อบต. (ฝ่ายบริหาร)
          อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. (ฝ่ายนิติบัญญัติ)
    o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
         วิสัยทัศน์ พันธกิจ
         ยุทธศาสตร์การพัฒนา
         แผนพัฒนาท้องถิ่น
    o5 ข้อมูลการติดต่อ
    o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
         พรบ./พรก.
         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
         ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
         ข้อบัญญัติอื่นๆ
    o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
--> การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    o8 Q&A
    o9 Social Network
         Facebook  เพจเฟสบุ๊ค
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
--> การดำเนินงาน
     o10  แผนการดำเนินงานประจำปี
         แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
         ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
         แผนพัฒนาท้องถิ่น
     o11 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
         รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 พ.ศ.2564
         รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 พ.ศ.2564
    o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
--> การปฏิบัติงาน
    o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงาน
          - คู่มือปฏบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์)
          - คู่มือปฏบัติงานด้าน 
--> การให้บริการ
    o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    o15 คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ
         -สถิติการให้บริการ  ช่วง 1  ตุลาคม  63 - 31  มีนาคม  64  ( 6 เดือนแรก)
    o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
    o17 E-Service
          การจองคิวรับบริการ Online / Facebook
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงิยงบประมาณ
--> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    o19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
           รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 พ.ศ.2563
           รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 พ.ศ.2563
    o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2563
    o21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
            แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2564
    o22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
          ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ  2564
          ตุลาคม  2563
          พฤศจิกายน  2563
          ธันวาคม  2563
          มกราคม  2564
          กุมภาพันธ์  2564
          มีนาคม  2564
          เมษายน  2564
          พฤษภาคม  2564
          มิถุนายน  2564
          กรกฎาคม  2564
          สิงหาคม  2564
          กันยายน  2564
    o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
          รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
--> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          - โครงการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  2564
               รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
               ภาพกิจกรรมโครงการ
          - แผนพัฒนาบุคลากร
                แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2561-2563
                แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2564-2566
          - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
               หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  2564
               หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺบัติงาน  ของ พนักงานครู  ประจำปีงบประมาณ  2564
               หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2564
            -  แผนการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม
    o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
               ประกาศ ก.อบต.สส  เรื่อง  กำหนดขั้นตอนวิธีและกระบวนการสอบแข่งขัน
              ประกาศ  ก.อบต.สส  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ (สายบริหาร)
              ประกาศ  ก.อบต.สส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ฯ
             ประกาศ ก.อบต.สส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ฯ  ฉบับที่ 2
          - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
               การบรรจุและแต่งตั้ง
               ประกาศ  ก.อบต.สส  เรื่อง  การบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วเข้ารับราชการ
               ประกาศ  ก.อบต.สส  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  บรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน   การรับโอน  การเลื่อนระดับฯ
               ประกาศ  ก.อบต.สส  เรื่อง  การย้ายฯ
          -การพัฒนาบุคลากร
                ประกาศ  ก.อบต.สส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ  พ.ศ.2558
                ประกาศ  ก.อบต.สส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ  พ.ศ.2563
     

          ประกาศ ก.อบต.สส   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูฯ  พ.ศ. 2562

          -การประเมินผลและการปฏิบัติงานของบุคลากร
               หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  2564
               หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺบัติงาน  ของ พนักงานครู  ประจำปีงบประมาณ  2564
     
 
          -การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
             ประกาศ  ก.อบต.สส   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  2558
             ประกาศ  ก.อบต.สส   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน  และลงโทษทางวินัย  พ.ศ.2558
             ประกาศ  ก.อบต.สส   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน  และลงโทษทางวินัย  (ฉบับ  2)  พ.ศ.2562
             ประกาศ  ก.อบต.สส   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน  และลงโทษทางวินัย  (ฉบับ  3)  พ.ศ.2563
             ประกาศ  ก.อบต.สส   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ  พ.ศ.2558
             ประกาศ  ก.อบต.สส   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
             ประกาศ  ก.อบต.สส   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    พ.ศ.2559
             ประกาศ  ก.อบต.สส   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้า
             ประกาศ  ก.อบต.สส   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
    o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
              - สรุปผลการฝึกอบรม  ประจำปีงบประมาณ  2562
          - สรุปผลการฝึกอบรม  ประจำปีงบประมาณ  2563
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
---> การจัดการเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      -  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ  2564
         -  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ  2563
---> การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
    o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
           แบบสำรวจความพึงพอใจ
           เว็บบอร์ด(WebBoard)
    o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     

     โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ประจำปีงบประมาณ  2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
---> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
         - การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
         - แผนเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรม
---> การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    o36 การประเมิณความเสี่ยงการทุจริต
         -  การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ  2564
    o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
         -  การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  2564
         -  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ  2564
---> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ 2564
--> แผนป้องกันการทุจริต
    o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ  2564
          -  รอบ  1  ตุลาคม  2563 - 31  มีนาคม  2564  ( 6 เดือนแรก)
    o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ  2563
          -  รอบ  1  ตุลาคม  2562 - 31  มีนาคม  2563  (6 เดือนแรก)
          -  รอบ  1  ตุลาคม  2562 - 31  กันยายน  2563  (ทั้งปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
---> มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
    o42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563
          - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564
    o43 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน

 

Attachments:
Download this file (o13-1.pdf)o13-1.pdf[ ]1367 Kb
 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129