alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แลกเปลี่ยนเงิน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

--> แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2567 - 2569

 

--> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2564

    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2565

    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2566

 

--> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  2564

--> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปี   2565

    + การวางแผนกำลังค

    + การสรรหา

    + การบรรจุและแต่งตั้ง

    + การพัฒนาบุคลากร

    + การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 
 
 
 
 
-->คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

       คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

       คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 

       คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 

       คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 

       คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

       คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

       คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

       คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

       คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

       คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

      คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

      คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

    **คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี  2564

    **คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี  2563

    ***รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่งานที่ปลัดมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.

      คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในสำนักปลัด

     คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในกองคลัง

     คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในกองช่าง

    คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

 

 * * แผนอัตรากำลัง

           - ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

    ** แผนพัฒนาบุคลากร 

    ** การดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ

    ** การดำเนินการตามนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม

    ** การดำเนินการตามนประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ

1 อบต.แควอ้อม 472
2 อบต.แควอ้อม 537

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129